Jukki yi gënë néew ay coppite ci lu mujj

Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Njoxe yii di toftal ab duppitu nëbbitu dàttub njoxe bi la, te yeesalam gu mujj mi ngi am ci: 16 Fewriyee 2020 à 17:32. A maximum of 5 000 results are available in the cache.

Afficher ci-dessous jusqu’à 50 résultats du nº 1 au nº 50.

Xool (50 yi jiitu • 50 yi toftal) (2050100250500).

 1. Xaralaymbëj‏‎ (1 Ut 2007 à 18:20)
 2. modéle:tdm‏‎ (2 Ut 2007 à 18:48)
 3. bindaatkat‏‎ (2 Ut 2007 à 20:24)
 4. demandowul‏‎ (2 Ut 2007 à 20:32)
 5. lëmës‏‎ (2 Ut 2007 à 20:36)
 6. ndombo‏‎ (2 Ut 2007 à 20:44)
 7. safaankat‏‎ (2 Ut 2007 à 20:45)
 8. safaanu‏‎ (2 Ut 2007 à 20:47)
 9. seddalin‏‎ (2 Ut 2007 à 20:49)
 10. soppikat‏‎ (2 Ut 2007 à 20:50)
 11. wommatukayu mbëj‏‎ (2 Ut 2007 à 21:00)
 12. yòbbin‏‎ (5 Ut 2007 à 18:42)
 13. Séwògaraafi‏‎ (6 Ut 2007 à 11:46)
 14. jooxte‏‎ (10 Ut 2007 à 10:34)
 15. wéy‏‎ (10 Ut 2007 à 10:38)
 16. mbëjbijjaakon‏‎ (10 Ut 2007 à 10:44)
 17. bijjaakon‏‎ (10 Ut 2007 à 10:45)
 18. kàttan‏‎ (16 Ut 2007 à 10:26)
 19. kàttanu saal‏‎ (21 Ut 2007 à 19:18)
 20. tàngaay‏‎ (24 Ut 2007 à 13:01)
 21. wommatukaay‏‎ (24 Ut 2007 à 13:10)
 22. jànkoonte‏‎ (24 Ut 2007 à 13:23)
 23. Mbëjfeppal‏‎ (4 Oktoobar 2007 à 10:24)
 24. Seggatukaay‏‎ (4 Oktoobar 2007 à 10:33)
 25. Xaaju kol-kol‏‎ (4 Oktoobar 2007 à 10:38)
 26. Kol-kol‏‎ (4 Oktoobar 2007 à 10:40)
 27. Sancaan‏‎ (25 Oktoobar 2007 à 13:32)
 28. Sancu‏‎ (25 Oktoobar 2007 à 13:39)
 29. Réewu‏‎ (25 Oktoobar 2007 à 13:43)
 30. Yorkat‏‎ (25 Oktoobar 2007 à 13:54)
 31. waxiin‏‎ (24 Samwiye 2007 à 04:56)
 32. siiwalukaay‏‎ (1 Mee 2008 à 21:27)
 33. sartu réew‏‎ (14 Mee 2008 à 23:13)
 34. lënd‏‎ (14 Mee 2008 à 23:26)
 35. jóox‏‎ (15 Mee 2008 à 18:24)
 36. ëppte‏‎ (17 Mee 2008 à 18:34)
 37. ngéej‏‎ (17 Mee 2008 à 18:47)
 38. tappoo‏‎ (17 Mee 2008 à 18:59)
 39. cig jonjoo‏‎ (17 Mee 2008 à 19:09)
 40. nuuraakon‏‎ (17 Mee 2008 à 19:17)
 41. njuddéef‏‎ (19 Mee 2008 à 13:57)
 42. njuddéef mu ñumm mu biirum réew (NJ.Ñ.B)‏‎ (19 Mee 2008 à 15:20)
 43. njénd‏‎ (19 Mee 2008 à 19:23)
 44. wéeruwaay‏‎ (20 Mee 2008 à 18:43)
 45. juddalukaayu mbëjj‏‎ (25 Mee 2008 à 16:10)
 46. jeqiku‏‎ (25 Mee 2008 à 16:15)
 47. fipp‏‎ (25 Mee 2008 à 16:16)
 48. xareb jawwu ji‏‎ (25 Mee 2008 à 17:09)
 49. waruwaayu jawwu‏‎ (25 Mee 2008 à 17:17)
 50. màndaxe‏‎ (25 Mee 2008 à 17:27)

Xool (50 yi jiitu • 50 yi toftal) (2050100250500).