Xët yu gàtt

Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Afficher ci-dessous jusqu’à 50 résultats dans la série #1 à #50.

Xool (50 yi jiitu • 50 yi toftal) (2050100250500).

 1. (jaar) ‎que feral je sart tes sarcasmes ‎[4 byte]
 2. (jaar) ‎Italien ‎[5 byte]
 3. (jaar) ‎tasukaayu xibaar ‎[6 byte]
 4. (jaar) ‎francais ‎[7 byte]
 5. (jaar) ‎italien ‎[7 byte]
 6. (jaar) ‎Fr ‎[7 byte]
 7. (jaar) ‎localiser ‎[7 byte]
 8. (jaar) ‎suuf yu xure yi ‎[8 byte]
 9. (jaar) ‎kàddom ‎[8 byte]
 10. (jaar) ‎tànnug cér ‎[8 byte]
 11. (jaar) ‎wuyyu ‎[8 byte]
 12. (jaar) ‎Jéggalu ‎[9 byte]
 13. (jaar) ‎ab déet-diine ‎[10 byte]
 14. (jaar) ‎xare ji ‎[11 byte]
 15. (jaar) ‎karmat ‎[12 byte]
 16. (jaar) ‎kallaama wolof ‎[12 byte]
 17. (jaar) ‎siiwalukaay ‎[13 byte]
 18. (jaar) ‎ndooreel ‎[13 byte]
 19. (jaar) ‎cascade ‎[14 byte]
 20. (jaar) ‎ci maanaa ‎[14 byte]
 21. (jaar) ‎eyi mot wolof ‎[14 byte]
 22. (jaar) ‎jóge ‎[14 byte]
 23. (jaar) ‎translator wolof to english ‎[14 byte]
 24. (jaar) ‎nasaraan yi ‎[15 byte]
 25. (jaar) ‎régler ‎[15 byte]
 26. (jaar) ‎màggalug yahood ‎[17 byte]
 27. (jaar) ‎xumbéelug yahood ‎[17 byte]
 28. (jaar) ‎ag gëpplante ‎[17 byte]
 29. (jaar) ‎ag jaal ‎[17 byte]
 30. (jaar) ‎subject ‎[17 byte]
 31. (jaar) ‎rëbbum Yàlla mi ‎[19 byte]
 32. (jaar) ‎ag xéyadi ‎[19 byte]
 33. (jaar) ‎nguurug Yàlla ‎[20 byte]
 34. (jaar) ‎ag nosoodiku ‎[20 byte]
 35. (jaar) ‎saytu gu poppu ‎[20 byte]
 36. (jaar) ‎ngérum ñaari-làng ‎[20 byte]
 37. (jaar) ‎liggéeyu binduwaay ‎[20 byte]
 38. (jaar) ‎tere ‎[20 byte]
 39. (jaar) ‎formule ‎[21 byte]
 40. (jaar) ‎exploitation ‎[21 byte]
 41. (jaar) ‎ndajem tas-xibaar ‎[21 byte]
 42. (jaar) ‎àddunay liggéey ji ‎[21 byte]
 43. (jaar) ‎N.W.T ‎[21 byte]
 44. (jaar) ‎module ‎[21 byte]
 45. (jaar) ‎nguur gu kàccoor ‎[23 byte]
 46. (jaar) ‎ag genn làng ‎[23 byte]
 47. (jaar) ‎mbooloom jeexiital ‎[24 byte]
 48. (jaar) ‎Mbooloom ay taxawal ‎[24 byte]
 49. (jaar) ‎composant ‎[24 byte]
 50. (jaar) ‎paquet ‎[24 byte]

Xool (50 yi jiitu • 50 yi toftal) (2050100250500).